Zachodniopomorskie / SZCZECIN

Uniwersytet Szczeciński

SZCZECIN

rekrutacja@usz.edu.pl

https://www.kandydaci.usz.edu.pl

+48 91 444 1030 • +48 91 444 1029

Oferta Edukacyjna

O nas

Rekrutacja rozpoczyna się 1 lipca 2020 roku.

Uniwersytet Szczeciński to największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim licząca około 12 000 studentów. W jej ofercie znajduje się 70 kierunków studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Studenci mogą realizować swoje pasje i doskonalić umiejętności w 18 dyscyplinach sportowych, 140 kołach naukowych i organizacjach studenckich oraz chórze. Uczelnia oferuje wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erazmus do wielu krajów w Europie. 

Wydział kultury fizycznej i zdrowia - klip promocyjny

https://youtu.be/wxffy8I8CMw

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Administracja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia wszechstronnie przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej,

gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Absolwent posiada wiedzę

teoretyczną i praktyczną o organizacji i działaniu administracji publicznej, wymaganą przez

przyszłych pracodawców. Ukończenie określonej specjalności pozwala nabyć dodatkowe

umiejętności i kompetencje.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
administracja ochrony i obsługi prawnej
administracja samorządowa
administracja zatrudnienia
administracja morska
doradztwo podatkowe

Administracja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia wszechstronnie przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej,

gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Absolwent posiada wiedzę

teoretyczną i praktyczną o organizacji i działaniu administracji publicznej, wymaganą przez

przyszłych pracodawców. Ukończenie określonej specjalności pozwala nabyć dodatkowe

umiejętności i kompetencje. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa,

naukowcy i praktycy, m.in. sędziowie, adwokaci oraz radcowie prawni. Studenci doskonalą

umiejętności praktyczne w ramach praktyk zawodowych oraz warsztatów z pisania pism

procesowych i urzędowych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
administracja ogólna
administracja samorządowa
administracja bezpieczeństwa publicznego
administracja ochrony środowiska
administracja gospodarowania nieruchomościami
administracja finansowa i gospodarcza
administracja ochrony zdrowia

Animacja Kultury
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów kultury,

którzy posiadają umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych i aktywnych form wypoczynku.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach i organizacjach zajmujących

się działalnością kulturalną, artystyczną, społeczną, turystyczną i rekreacyjną.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Animacja Kultury
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia adresowane są do aktywnych, zaangażowanych, twórczych osób niezależnie od wieku (zatrudnionych bądź niezatrudnionych w sferze działalności kulturalnej), które chcą uzyskać tytuł zawodowy dyplomowanego animatora kultury. W programie studiów znajdują się przedmioty przygotowania ogólnego, praktycznego i zawodowego, ze zdecydowaną przewagą zajęć warsztatowych opartych na realizacji projektów działaniowych (bezpośrednich i online). Część zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem e-learningu, a tygodniowy plan dostosowany będzie do sytuacji osób pracujących. Program studiów jest ukierunkowany na wyposażenie i wzmocnienie kompetencji ogólnych i zawodowych obecnych i przyszłych pracowników sfery działalności kulturalnej. Oprócz kadry akademickiej zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych prowadzą doświadczeni, wybitni praktycy zatrudnieni w instytucjach i organizacjach działalności kulturalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, na zasadzie formalnej współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim. W tych instytucjach i organizacjach studenci odbywają także praktyki zawodowe pod kierunkiem doświadczonych tutorów-praktyków.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Archelologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych

do poznawania oraz rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka: od

epoki kamienia po czasy nowożytne. Studiujący zapoznaje się z metodami, koncepcjami

i kierunkami badawczymi w archeologii oraz zyskuje kompetencje w zakresie źródłoznawstwa

archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji i dokumentacji

zabytków archeologicznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Archeologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności

niezbędnych do poznawania oraz rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka:

od epoki kamienia po czasy nowożytne. Studiujący zapoznaje się z metodami, koncepcjami

i kierunkami badawczymi w archeologii oraz zyskuje kompetencje w zakresie źródłoznawstwa

archeologicznego, muzealnictwa i ochrony zabytków, konserwacji

i dokumentacji zabytków archeologicznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Bałtyckie studia kulturowe
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia stwarzają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia

aktywności zawodowej w sektorze kultury i turystyki w obszarze współpracy miast

i regionów. Program kształcenia ukierunkowany jest na analizę dziedzictwa i zjawisk

kulturowych, zachodzących w krajach położonych w basenie Morza Bałtyckiego. Ponadto

studenci nauczą się samodzielnie realizować projekty w sektorze kultury, zdobędą wiedzę

i umiejętności niezbędne do interpretacji tekstów naukowych oraz poznają mechanizmy

kształtujące specyfikę literatury i kultury oraz form spędzania czasu wolnego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Bezpieczeństwo Narodowe
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów uwzględnia przede wszystkim kwestie związane z wojskiem i siłami

zbrojnymi, coraz bardziej istotnymi w dobie narastających we współczesnym świecie

konfliktów i klęsk żywiołowych. Studiujący nabyć mogą wiedzę i praktyczne umiejętności

przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, przestępczości międzynarodowej, a także

katastrofom technicznym i naturalnym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Bezpieczeństwo Narodowe
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów uwzględnia przede wszystkim kwestie związane z wojskiem i siłami

zbrojnymi, coraz bardziej istotnymi w dobie narastających we współczesnym świecie

konfliktów i klęsk żywiołowych. Studiujący nabyć mogą wiedzę i praktyczne umiejętności

przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, przestępczości międzynarodowej, a także

katastrofom technicznym i naturalnym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
bezpieczeństwo państwa demokratycznego
detektywistyka i ochrona osób i mienia

Bezpieczeństwo Narodowe
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów uwzględnia przede wszystkim kwestie związane z wojskiem i siłami

zbrojnymi, coraz bardziej istotnymi w dobie narastających we współczesnym świecie

konfliktów i klęsk żywiołowych. Studiujący nabyć mogą wiedzę i praktyczne umiejętności

przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, przestępczości międzynarodowej, a także

katastrofom technicznym i naturalnym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
detektywistyka i ochrona osób i mienia
bezpieczeństwo państwa demokratycznego

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Wyzwania współczesnego świata pokazują, że dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden

z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia. Zagrożenia terrorystyczne, przestępczość

zorganizowana, a także katastrofy techniczne, jak i naturalne wymagają specjalistycznej

wiedzy, aby im przeciwdziałać.

Studenci w trakcie zajęć uczą się: przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa

i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole, a także gromadzić,

przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zajęcia

odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale także w profesjonalnie wyposażonych

pracowniach, w tym m.in. na strzelnicy laserowej – jedynej tego typu w regionie, Centrum

Zarządzania i Edukacji Kryzysowej oraz pracowni kultury fizycznej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
bezpieczeństwo subregionalne Europy
zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną informacji niejawnej i danych osobowych
zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Bezpieczeństwo Narodowe
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Wyzwania współczesnego świata pokazują, że dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden

z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia. Zagrożenia terrorystyczne, przestępczość

zorganizowana, a także katastrofy techniczne, jak i naturalne wymagają specjalistycznej

wiedzy, aby im przeciwdziałać.

Studenci w trakcie zajęć uczą się: przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa

i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole, a także gromadzić,

przetwarzać i udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zajęcia

odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale także w profesjonalnie wyposażonych

pracowniach, w tym m.in. na strzelnicy laserowej – jedynej tego typu w regionie, Centrum

Zarządzania i Edukacji Kryzysowej oraz pracowni kultury fizycznej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
bezpieczeństwo subregionalne Europy
zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną informacji niejawnej i danych osobowych
zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości

i terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym,

jak i prywatnym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
bezpieczeństwo publiczne
bezpieczeństwo społeczności lokalnych
przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości

i terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym,

jak i prywatnym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
bezpieczeństwo publiczne
bezpieczeństwo społeczności lokalnych
przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości i

terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym,

jak i prywatnym. Dzięki studiom na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne nabędziesz

wiedzy i umiejętności w zakresie: metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń,

zasad postępowania na miejscu przestępstwa i wykorzystania technik kryminalistycznych,

podstaw medycyny sądowej, taktyki prowadzenia dochodzeń i śledztw, a także zasad prowadzenia

przesłuchań. Zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale również w

pomieszczeniach do specjalistycznych ćwiczeń z zakresu samoobrony, symulacji zamachu,

strzelnicy.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
taktyka i technika kryminalistyczna
bezpieczeństwo osób i mienia
administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studiujący zapoznać się mogą z istotnymi kwestiami dotyczącymi np. przestępczości i

terroryzmu oraz uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne zarówno w sektorze publicznym,

jak i prywatnym. Dzięki studiom na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne nabędziesz

wiedzy i umiejętności w zakresie: metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń,

zasad postępowania na miejscu przestępstwa i wykorzystania technik kryminalistycznych,

podstaw medycyny sądowej, taktyki prowadzenia dochodzeń i śledztw, a także zasad prowadzenia

przesłuchań. Zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale również w

pomieszczeniach do specjalistycznych ćwiczeń z zakresu samoobrony, symulacji zamachu,

strzelnicy.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
taktyka i technika kryminalistyczna
bezpieczeństwo osób i mienia
administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego

Bezpieczeństwo wodne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

To kierunek odpowiedni dla osób aktywnych, przedsiębiorczych i kreatywnych, które

wiążą swoją przyszłość z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska

wodnego. Naszych absolwentów – specjalistów ds. bezpieczeństwa wodnego, wyposażamy

w kompleksową wiedzę stosowaną oraz konkretne umiejętności warsztatowe w czterech

obszarach praktycznego przygotowania: ratownictwo wodne, gospodarka wodna, sport i turystyka

wodna oraz edukacja dla bezpieczeństwa.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska

Biologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

To kierunek studiów dla osób, które pragną rozwijać swoje zainteresowania światem

przyrody ożywionej. Studia obejmują wiedzę z zakresu biologii ogólnej, opartej

na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw fizyki i reguł

chemicznych.

Absolwent potrafi interpretować i opisywać zjawiska przyrodnicze na podstawie przeprowadzonych

samodzielnie i zespołowo badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych

z uwzględnieniem aspektów etycznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Biologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

To kierunek studiów dla osób, które pragną rozwijać swoje zainteresowania światem przyrody

ożywionej. Studia obejmują wiedzę z zakresu biologii ogólnej, opartej na fundamencie

nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw fizyki i reguł chemicznych.

Absolwent potrafi interpretować i opisywać zjawiska przyrodnicze na podstawie przeprowadzonych

samodzielnie i zespołowo badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych

z uwzględnieniem aspektów etycznych. Uzyskane umiejętności ułatwiają znalezienie

pracy związanej z różnymi dziedzinami biologii. Zdobyte doświadczenie terenowe i znajomość

gatunków oraz ich wymagań ekologicznych pozwalają na realizację karier absolwentów,

którzy założyli własne firmy (,,Eco-Expert”, ,,Eco-Konsulting”, ,,Lonicera”), również

zajmujących się ekspertyzami przyrodniczymi i prowadzeniem zajęć typu ,,survival”, np.

,,Dzika kuchnia – jak przeżyć w lesie”.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Biologiczne podstawy kryminalistyki
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Biologiczne podstawy kryminalistyki to unikatowy kierunek w skali całego kraju, dzięki

któremu absolwenci posiadają rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk biologicznych,

prawnych i społecznych. Znają zasady identyfikacji genetycznej, mikroskopowania oraz inne

techniki badawcze powszechnie stosowane w laboratoriach kryminalistycznych. Dodatkowym

atutem kierunku są wykłady prowadzone przez pracowników policji, prawników prawa

karnego i psychologów oraz lekarzy sądowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

W trakcie dwuletnich studiów magisterskich studenci uczą się odpowiedzialności za:

powierzony materiał (pozyskanie, zabezpieczenie, przechowywanie), wykonywane analizy,

właściwą interpretację, wydanie wyniku i archiwizację danych.

W 2020 roku w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu

Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” kierunek

uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz

wyróżnienie „Laur Innowacji”.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Biotechnologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Większość zajęć realizowanych na kierunku to praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas

których studenci poznają różne techniki eksperymentalne i korzystają z nowoczesnej

aparatury badawczej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Biotechnologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Interdyscyplinarny kierunek biotechnologia idealnie wpisuje się w obecny trend łączenia

nauki z biznesem poprzez możliwość wdrażania innowacyjnych technologii w produkcyj-

-nych dziedzinach przemysłu. Większość zajęć realizowanych na kierunku to praktyczne

zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci poznają różne techniki eksperymentalne

i korzystają z nowoczesnej aparatury badawczej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Diagnostyka Sportowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Ten unikatowy kierunek, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego sportu

amatorskiego i profesjonalnego, zorientowanego na indywidualizację treningów, na wiedzę

naukową z obszaru nauk o kulturze fizycznej. Studenci mogą uzyskać kwalifikacje z zakresu

szeroko pojętej diagnostyki sportowej oraz kształtować umiejętności pracy laboratoryjnej

z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych. Będą mieli możliwość udziału

w badaniach naukowych prowadzonych w specjalistycznym i nowoczesnym Centrum Badań

Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, w której oceny przygotowania motorycznego, w tym

również startowego, dokonuje wielu czołowych sportowców Pomorza Zachodniego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Diagnostyka Sportowa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Ten unikatowy kierunek, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego sportu

amatorskiego i profesjonalnego, zorientowanego na indywidualizację treningów, na wiedzę

naukową z obszaru nauk o kulturze fizycznej. Studenci mogą uzyskać kwalifikacje z zakresu

szeroko pojętej diagnostyki sportowej oraz kształtować umiejętności pracy laboratoryjnej

z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych. Będą mieli możliwość udziału

w badaniach naukowych prowadzonych w specjalistycznym i nowoczesnym Centrum Badań

Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, w której oceny przygotowania motorycznego, w tym

również startowego, dokonuje wielu czołowych sportowców Pomorza Zachodniego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów został przystosowany do zmian zachodzących na rynku pracy

i zapotrzebowania pracodawców, a zwłaszcza potrzeb rozwijającego się dynamicznie

rynku mediów. Studiujący ma możliwość zdobycia kompetencji zarówno teoretycznych,

jak i praktycznych, które będą stanowiły podstawę do podjęcia pracy w mediach lokalnych,

regionalnych i ogólnopolskich.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Public relations
Krytyka i publicystyka kulturalna
Szkoła reportażu
Dziennikarstwo internetowe
Modelowanie komunikacji

Dziennikarstwo i zarządzanie mediami
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Na studentów dziennikarstwa i zarządzania mediami czekają cztery semestry

wypełnione zajęciami teoretycznymi i praktycznymi, które przygotują ich do pracy

dziennikarskiej, redaktorskiej, a także zarządzania przedsiębiorstwem medialnym

i pracy w gremiach zarządczych. Podczas studiów będzie można wybrać jedną z trzech

dostępnych specjalności, które umożliwią absolwentom swobodne poruszanie się na

rynku pracy – w sektorze związanym z mediami i w sektorach pokrewnych. W programie

studiów przewidziano dodatkowo moduły do wyboru studentów: produkcja medialna,

funkcjonowanie przedsiębiorstwa medialnego, glokalność, kreacja wizerunku, dziennikarstwo

–informacyjno-publicystyczne.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
menedżer w mediach
dziennikarstwo regionalne i transgraniczne
teoria i praktyka dziennikarstwa

Economics and IT Applications
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język angielski

Economics and IT Applications jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim.

Zasadniczy cel kształcenia to wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy zarówno

krajowym, jak i międzynarodowym poprzez przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia

w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których podstawowym językiem komunikacji jest język

angielski. Studia te zapewniają również praktyczne przygotowanie absolwentów w zakresie

zastosowania nowoczesnych aplikacji teleinformatycznych w pracy w przedsiębiorstwach

na poziomie kadry zarządzającej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
charakter modułowy

edukacja artystyczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Ekonomia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek, którego ukończenie gwarantuje absolwentom satysfakcjonujące życie

zawodowe i otwiera drzwi do kariery tak szeroko, jak to możliwe.

Program studiów pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na kształtowanie osobowości

oraz umiejętności takich, jak szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów i elastyczność

na rynku pracy oraz odwaga w podejmowaniu zadań, których oczekuje każdy pracodawca.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Ekonomia menedżerska
Analityk gospodarczy

Ekonomia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek, którego ukończenie gwarantuje absolwentom satysfakcjonujące życie

zawodowe i otwiera drzwi do kariery tak szeroko, jak to możliwe.

Program studiów pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na kształtowanie osobowości

oraz umiejętności takich, jak szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów i elastyczność

na rynku pracy oraz odwaga w podejmowaniu zadań, których oczekuje każdy pracodawca.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Ekonomia menedżerska
Analityk gospodarczy

Ekonomia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kierunek, którego ukończenie gwarantuje absolwentom satysfakcjonujące życie zawodowe

i otwiera drzwi do kariery tak szeroko, jak to możliwe. Program studiów pozwala nie

tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na kształtowanie osobowości oraz umiejętności takich,

jak szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów oraz elastyczność na rynku pracy, a także

odwaga w podejmowaniu zadań, których oczekuje każdy pracodawca.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
analityk biznesu
decyzje menedżerskie

Ekonomia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kierunek, którego ukończenie gwarantuje absolwentom satysfakcjonujące życie zawodowe

i otwiera drzwi do kariery tak szeroko, jak to możliwe. Program studiów pozwala nie

tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na kształtowanie osobowości oraz umiejętności takich,

jak szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów oraz elastyczność na rynku pracy, a także

odwaga w podejmowaniu zadań, których oczekuje każdy pracodawca.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
analityk biznesu
decyzje menedżerskie

Ekonomiczno-prawny
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kierunek ekonomiczno-prawny jest unikatowy w skali kraju, łączącym elementy efektów

nauczania realizowanego na kierunkach ekonomia, prawo i administracja. Celem nauki na

kierunku jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk

prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych

i prawnych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
doradztwo ekonomiczne i prawne
doradztwo podatkowe

Familiologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Szczęście człowieka w istotnej mierze zależy od rodziny – tej, w której się wychował, jak i

tej, którą sam zakłada.

Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzeba „specjalistów od rodziny”, zwłaszcza takich, którzy

potrafią pomóc drugiemu człowiekowi w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych. Familiologia

jako kierunek unikatowy w skali kraju, jest odpowiedni dla tych, którzy chcą pomagać

rodzinie i wiedzieć, jak samemu dobrze w niej żyć. To studia, które pomogą odkryć wartość

rodziny i widzieć ją w świetle wartości chrześcijańskich.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
asystent rodziny
profilaktyka społeczna

Familiologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Szczęście człowieka w istotnej mierze zależy od rodziny – zarówno tej, w której się

wychował, jak i tej, którą sam zakłada. Studia na kierunku familiologia rozwijają wiedzę

interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny, stanowiąc uzupełnienie,

kontynuację i rozwinięcie studiów pierwszego stopnia. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności

praktycznych w zakresie poradnictwa psychospołecznego i małżeńsko-rodzinnego

oraz rozwiązywanie konfliktów w formie sformalizowanych prawnie mediacji.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
poradnictwo psychospołeczne
rodzinne i mediacje

Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

W czasach, kiedy język angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, dyplom

anglistyki otwiera drogę do wielu różnych karier.

Bogata oferta specjalności pozwala na przygotowanie do zawodu tłumacza, nauczyciela lub

eksperta komunikacji interkulturowej (PR, HR, korporacje międzynarodowe). Zainteresowani

mogą rozwijać znajomość kultur i języków celtyckich (walijski, irlandzki) i obszaru celtyckiego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Kształcenie nauczycielskie w zakresie języka angielskiego
Kształcenie translatorskie
Komunikacja międzynarodowa i interkulturowa
Studia celtyckie

Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

W czasach, kiedy język angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, dyplom

anglistyki otwiera drogę do wielu różnych karier.

Bogata oferta specjalności pozwala na przygotowanie do zawodu tłumacza, nauczyciela lub

eksperta komunikacji interkulturowej (PR, HR, korporacje międzynarodowe). Zainteresowani

mogą rozwijać znajomość kultur i języków celtyckich (walijski, irlandzki) i obszaru celtyckiego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Kształcenie nauczycielskie w zakresie języka angielskiego
Kształcenie translatorskie
Komunikacja międzynarodowa i interkulturowa
Studia celtyckie

Filologia angielska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

W czasach, kiedy język angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, dyplom filologii

angielskiej, otwiera drogę do wielu karier; zarówno w kraju, jaki i za granicą. Doskonała

znajomość języka angielskiego w połączeniu z umiejętnościami kulturowymi czyni absolwenta

anglistyki poszukiwanym kandydatem na rynku pracy. Student nabywa gruntowną

i wszechstronną wiedzę z zakresu: językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
kształcenie translatorskie
nauczycielska

Filologia angielska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

W czasach, kiedy język angielski stał się globalnym narzędziem komunikacji, dyplom filologii

angielskiej, otwiera drogę do wielu karier; zarówno w kraju, jaki i za granicą. Doskonała

znajomość języka angielskiego w połączeniu z umiejętnościami kulturowymi czyni absolwenta

anglistyki poszukiwanym kandydatem na rynku pracy. Student nabywa gruntowną

i wszechstronną wiedzę z zakresu: językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
kształcenie translatorskie
nauczycielska

Filologia Germańska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, poznanie

kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Specjalności

oferowane na filologii germańskiej dobrze wpisują się w oczekiwania pracodawców

zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska
Kształcenie translatorskie
Język niemiecki w gospodarce i biznesie

Filologia Germańska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, poznanie

kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Specjalności

oferowane na filologii germańskiej dobrze wpisują się w oczekiwania pracodawców

zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Kształcenie translatorskie
Język niemiecki w gospodarce i biznesie

Filologia Germańska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego,

poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa.

Specjalności oferowane na filologii germańskiej dobrze wpisują się w oczekiwania

pracodawców zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Ponadto studenci mogą

podnosić swoje kwalifikacje w ramach wyjazdów zagranicznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
kształcenie nauczycielskie
kształcenie translatorskie
język niemiecki w gospodarce i biznesie

Filologia Germańska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego,

poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa.

Specjalności oferowane na filologii germańskiej dobrze wpisują się w oczekiwania

pracodawców zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Ponadto studenci mogą

podnosić swoje kwalifikacje w ramach wyjazdów zagranicznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
kształcenie nauczycielskie
kształcenie translatorskie
język niemiecki w gospodarce i biznesie

Filologia Germańska z dodatkowym językiem obcym
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym to kierunek, na którym można nie

tylko kontynuować naukę języka niemieckiego, ale również nauczyć się go od podstaw.

Zajęcia są realizowane w systemie popołudniowym, dlatego szczególnie zapraszamy pracujących

kandydatów, którzy dzięki nauce języka niemieckiego oraz drugiego języka obcego

chcieliby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Angielski
Chiński
Francuski
Hiszpański
Włoski
Rosyjski
Szwedzki

Filologia Hiszpańska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studenci filologii hiszpańskiej zdobywają umiejętność posługiwania się językiem

hiszpańskim w stopniu biegłym.

Studia dają możliwość poszerzenia wiedzy filologicznej: literackiej, językoznawczej i kulturoznawczej.

Ponadto program studiów bogaty jest w tematykę interdyscyplinarną z zakresu

historii, geografii, kultury i turystyki krajów Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Specjalizacja translatorska
Specjalizacja turystyczno-biznesowa

Filologia Hiszpańska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studenci filologii hiszpańskiej zdobywają umiejętność posługiwania się językiem

hiszpańskim w stopniu biegłym.

Studia dają możliwość poszerzenia wiedzy filologicznej: literackiej, językoznawczej i kulturoznawczej.

Ponadto program studiów bogaty jest w tematykę interdyscyplinarną z zakresu

historii, geografii, kultury i turystyki krajów Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Specjalizacja Translatorska
Specjalizacja turystyczno-biznesowa

Filologia Norweska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia umożliwiają pogłębienie wiedzy w zakresie języka, kultury i mentalności mieszkańców

krajów nordyckich. Znajomość języka norweskiego jest atutem na rynku pracy

ze względu na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów znających ten język, wynikające

ze współpracy gospodarczej z krajami nordyckimi.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Specjalizacja translatorska
Kontakty językowe w kulturze i biznesie

Filologia Polska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia na kierunku filologia polska, studia II poziomu adresowane są do studentów

zainteresowanych problemami współczesnej humanistyki, a zwłaszcza językoznawstwa,

literaturoznawstwa, komparatystyki, mediów i edytorstwa. W ich trakcie studenci nauczą

się dokonywać pogłębionej analizy i interpretacji utworów literackich, tworzyć teksty informacyjne

i perswazyjne, przygotowywać książki do druku, świadczyć usługi redakcyjne, a także

być aktywnym i profesjonalnym użytkownikiem mediów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
nauczycielska
językoznawcza
literaturoznawcza
edytorstwo współczesne

Filologia Romańska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Język francuski jest piątym najczęściej używanym językiem świata i jednym z oficjalnych

języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego,

Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu i wielu

innych organizacji międzynarodowych. Absolwenci kierunku biegle władają językiem

francuskim, znają kulturę oraz uwarunkowania społeczne krajów europejskich, potrafią

odnaleźć się zawodowo w kontekście postępującej integracji europejskiej i globalizacji.

Program nauczania daje studentom możliwość wyboru seminarium magisterskiego

(literackie, metodyczne lub językoznawcze) zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami

i planami zawodowymi.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
kształcenie translatorskie
kształcenie nauczycielskie w zakresie języka francuskiego

Filologia romańska z językiem obcym do wyboru
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Język francuski jest piątym najczęściej używanym językiem świata i jednym z oficjalnych

języków Unii Europejskiej, NATO, ONZ, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego,

Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Światowej Organizacji Handlu i wielu

innych organizacji międzynarodowych.

Absolwenci kierunku biegle władają językami obcymi, znają kulturę oraz uwarunkowania

społeczne krajów europejskich, potrafią odnaleźć się zawodowo w kontekście postępującej

integracji europejskiej i globalizacji.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Specjalizaja translatorska z języka francuskiego
Specjalizacja nauczycielska w zakresie języka francuskiego

Filologia Rosyjska z dodatkowym językiem obcym
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

W obecnej sytuacji geopolitycznej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów znających

język rosyjski i znających realia społeczno-polityczne panujące w Rosji.

Na kierunku filologia rosyjska można nauczyć się języka od podstaw bądź też kontynuować

jego naukę. Studenci mają szansę pogłębiania znajomości języka na uczelniach zagranicznych

zarówno podczas studiów semestralnych, jak i kilkutygodniowych kursów. Mogą

również brać udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, prowadzonych

we współpracy z uczelniami rosyjskimi, niemieckimi czy czeskimi.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Chiński
Hiszpański
Niemiecki
Angielski
Szwedzki
Francuski
Włoski

Filozofia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Filozofia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Filozofia, czyli „umiłowanie mądrości”, to najstarsza nauka, będąca matką wszystkich

innych dyscyplin. Od ponad 2500 lat pomaga ludziom zrozumieć otaczający ich świat.

Studiujący oprócz zdobywania wiedzy na temat historii filozofii doskonalić może umiejętności

racjonalnego argumentowania, ćwiczenia się w odważnym stawianiu trudnych pytań oraz

podnosić swoje kompetencje logiczne oraz rozumienia i interpretowania tekstów. Absolwent

rozumie i docenia złożoność otaczającego świata oraz naturę i siłę myśli ludzkiej, która

zmieniała i nadal zmienia bieg dziejów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Filozofia Polska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studiujący mają możliwość zdobycia ogólnego wykształcenia humanistycznego

i podstawowej wiedzy z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze.

Przygotowują do rozumienia i analizowania zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych

przeszłości i współczesności.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Edytorsko-wydawnicza
Krytycznoliteracka
Nauczycielska

Finanse i rachunkowość
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Większość pracodawców potrzebuje specjalistów z zakresu finansów oraz rachunkowości.

Program kierunku finanse i rachunkowość uwzględnia ich oczekiwania i dlatego od wielu

lat jest najchętniej wybieranym kierunkiem studiów ekonomicznych w Szczecinie.

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnych firm, np. biur rachunkowych czy

doradztwa finansowego, oraz – po spełnieniu dodatkowych wymagań – również działalności

w sferze auditingu oraz doradztwa podatkowego. Absolwenci mogą również ubiegać się

o prestiżowe uprawnienia zawodowe, na przykład o tytuł biegłego rewidenta, doradcy podatkowego

czy dyplomowanego księgowego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Doradztwo finansowe i bankowość
Finanse przedsiębiorstwa i podatki

Finanse i Rachunkowość
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Większość pracodawców potrzebuje specjalistów z zakresu finansów oraz rachunkowości.

Program kierunku finanse i rachunkowość uwzględnia ich oczekiwania i dlatego od wielu

lat jest najchętniej wybieranym kierunkiem studiów ekonomicznych w Szczecinie.

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnych firm, np. biur rachunkowych czy

doradztwa finansowego, oraz – po spełnieniu dodatkowych wymagań – również działalności

w sferze auditingu oraz doradztwa podatkowego. Absolwenci mogą również ubiegać się

o prestiżowe uprawnienia zawodowe, na przykład o tytuł biegłego rewidenta, doradcy podatkowego

czy dyplomowanego księgowego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Rachunkowośc i sprawozdawczość finansowa
Doradztwo finansowe i bankowość
Finanse przedsiębiorstwa i podatki

Finanse i Rachunkowość
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest przygotowanie studentów do

pracy w podmiotach gospodarczych. Studenci studiów drugiego stopnia uczą się rozwiązywania

złożonych problemów finansowo-księgowych w oparciu o Międzynarodowe Standardy

Sprawozdawczości Finansowej. Absolwenci mogą również ubiegać się o prestiżowe

uprawnienia zawodowe, na przykład o tytuł biegłego rewidenta, doradcy podatkowego czy

dyplomowanego księgowego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
controlling i rachunkowość zarządcza
rachunkowość finansowa i auditing
inwestowanie na rynkach finansowych
zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
applied finance

Finanse i Rachunkowość
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość jest przygotowanie studentów do

pracy w podmiotach gospodarczych. Studenci studiów drugiego stopnia uczą się rozwiązywania

złożonych problemów finansowo-księgowych w oparciu o Międzynarodowe Standardy

Sprawozdawczości Finansowej. Absolwenci mogą również ubiegać się o prestiżowe

uprawnienia zawodowe, na przykład o tytuł biegłego rewidenta, doradcy podatkowego czy

dyplomowanego księgowego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
controlling i rachunkowość zarządcza
rachunkowość finansowa i auditing
inwestowanie na rynkach finansowych
zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
applied finance

Fizyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studiowanie fizyki pozwala na zrozumienie zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie

oraz na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Nasi absolwenci analizują zjawiska

fizyczne i posiadają umiejętności ich wykorzystania. Są przygotowani do modelowania tych

zjawisk za pomocą metod teoretycznych, numerycznych (umiejętność pisania programów

komputerowych) oraz doświadczalnych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
fizyka doświadczalna i teoretyczna
fizyka medyczna
nanotechnologia i fizyka materiałów
fizyka i inżynieria jądrowa

Fizyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studiowanie fizyki pozwala na zrozumienie zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie

oraz na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Nasi absolwenci analizują zjawiska

fizyczne i posiadają umiejętności ich wykorzystania. Są przygotowani do modelowania tych

zjawisk za pomocą metod teoretycznych, numerycznych (umiejętność pisania programów

komputerowych) oraz doświadczalnych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
fizyka doświadczalna i teoretyczna
fizyka medyczna
nanotechnologia i fizyka materiałów
fizyka i inżynieria jądrowa

Fizyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studiowanie fizyki pozwala na zrozumienie zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie

oraz na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Nasi absolwenci analizują zjawiska

fizyczne i posiadają umiejętności ich wykorzystania. Są przygotowani do modelowania tych

zjawisk za pomocą metod teoretycznych, numerycznych (umiejętność pisania programów

komputerowych) oraz doświadczalnych. Studenci nabywają szerokiej wiedzy i umiejętności

z zakresu fizyki i wybranej specjalności, które pozwalają na rozwiązanie zaawansowanych

problemów z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej.

Dodatkowo na specjalności fizyka medyczna studenci dowiadują się, jak funkcjonuje organizm

człowieka, poznają metody diagnozowania, techniki laserowe wykorzystywane

w medycynie i zasady stosowania radioterapii.

Specjalność nanotechnologia materiałów daje studentom umiejętność modelowania zjawisk

występujących w nanomateriałach oraz prowadzenia badań nanostruktur.

Fizyka i inżynieria jądrowa uczy modelowania procesów fizycznych zachodzących w reaktorze

jądowym i działania reaktorów jądrowych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Fizyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studiowanie fizyki pozwala na zrozumienie zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie

oraz na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Nasi absolwenci analizują zjawiska

fizyczne i posiadają umiejętności ich wykorzystania. Są przygotowani do modelowania tych

zjawisk za pomocą metod teoretycznych, numerycznych (umiejętność pisania programów

komputerowych) oraz doświadczalnych. Studenci nabywają szerokiej wiedzy i umiejętności

z zakresu fizyki i wybranej specjalności, które pozwalają na rozwiązanie zaawansowanych

problemów z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej.

Dodatkowo na specjalności fizyka medyczna studenci dowiadują się, jak funkcjonuje organizm

człowieka, poznają metody diagnozowania, techniki laserowe wykorzystywane

w medycynie i zasady stosowania radioterapii.

Specjalność nanotechnologia materiałów daje studentom umiejętność modelowania zjawisk

występujących w nanomateriałach oraz prowadzenia badań nanostruktur.

Fizyka i inżynieria jądrowa uczy modelowania procesów fizycznych zachodzących w reaktorze

jądowym i działania reaktorów jądrowych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Genetyka i biologia eksperymentalna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

To unikatowy kierunek w skali kraju. Program studiów przygotowano z myślą o pasjonatach

chcących uzyskać szczegółową wiedzę z zakresu biologii podstawowej, a szczególnie

molekularnej, na różnych poziomach organizacji i rozwoju organizmów. Położono

szczególny nacisk na zajęcia laboratoryjne, co umożliwia studentom opanowanie umiejętności

posługiwania się specjalistyczną aparaturą i nowoczesnymi technikami badawczymi.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Geografia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

To studia dla osób ciekawych świata, chcących zrozumieć wzajemne powiązania

oraz zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym

i społeczno-gospodarczym, gotowych do ciągłego poszerzania własnych horyzontów.

Studiujący ma możliwość zdobycia unikatowego zestawu umiejętności warsztatowych geografa,

obejmujący metody pracy laboratoryjnej i terenowej, techniki skutecznej komunikacji

oraz współpracy zespołowej. Geografia daje nie tylko solidną, wszechstronną wiedzę przedmiotową

i imponujący wachlarz umiejętności, lecz kształci także osoby potrafiące myśleć

kreatywnie i nieszablonowo, które są poszukiwane na współczesnym rynku pracy.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
geoinformacja
geomonitoring
nauczycielska

Geografia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

To studia dla osób ciekawych świata, chcących zrozumieć wzajemne powiązania oraz

zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym i społeczno-

gospodarczym, gotowych do ciągłego poszerzania własnych horyzontów. Studenci

uczą się: przetwarzania i analizy danych przestrzennych, ich wizualizacji graficznej i kartograficznej

oraz metod pracy laboratoryjnej i terenowej. Ponadto potrafią diagnozować aktualny

stan środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego, a także doradzać w zakresie

wykorzystania zasobów i ochrony środowiska oraz miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego i projektów inwestycyjnych. Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone,

nowoczesne laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych,

Stacja Morska w Międzyzdrojach oraz jednostki pływające.

Geografia daje nie tylko solidną, wszechstronną wiedzę przedmiotową i imponujący zakres

umiejętności, lecz kształci także osoby potrafiące myśleć kreatywnie i nieszablonowo, które

są poszukiwane na współczesnym rynku pracy.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
geozagrożenia
gospodarka przestrzenna
marketing miejsc
zintegrowane zarządzanie środowiskiem

Geologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Student może zyskać wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu zrozumieć zjawiska

i procesy, które zachodzą w obrębie przyrody nieożywionej. Program studiów obejmuje

szczegółową wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną z zakresu niektórych

innych nauk przyrodniczych i pomocniczych (ścisłych i technicznych), takich jak: fizyka,

chemia, matematyka, statystyka, kartografia, oceanografia, co pozwala na zrozumienie

funkcjonowania geosystemu, w szczególności tych procesów, które zachodzą w obrębie

litosfery i kształtują powierzchnię Ziemi. Absolwent potrafi zinterpretować i przedstawiać

wyniki badań geologicznych na mapach i przekrojach.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Geologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Student uzyska wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu zrozumieć zjawiska i procesy,

które zachodzą w obrębie przyrody nieożywionej. Program studiów obejmuje szczegółową

wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną z zakresu niektórych innych nauk przyrodniczych

i pomocniczych (ścisłych i technicznych), takich jak: fizyka, chemia, matematyka,

statystyka, kartografia, oceanografia, co pozwala na zrozumienie funkcjonowania geosystemu,

w szczególności tych procesów, które zachodzą w obrębie litosfery

i kształtują powierzchnię Ziemi.

Absolwent potrafi wykonywać i nadzorować prace: geologiczno-inżynierskie, związane z rozpoznaniem

warunków gruntowo-wodnych dotyczące m.in. ochrony brzegu morskiego, prace

hydrologiczne związane z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz roboty poszukiwawcze

i dokumentacyjne złóż kopalin (w tym również złóż surowców oceanicznych).

Kierunek wyróżnia unikatowa oferta specjalistycznych przedmiotów warsztatowych, m.in.

warsztaty georadarowe, geotechniczne, hydroakustyczne, dendrochronologiczne oraz mikropaleontologiczne,

które zapewniają opanowanie najbardziej nowoczesnych metod badań

geologicznych. Do dyspozycji studentów są doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria

Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych, Stacja Morska w Międzyzdrojach

oraz jednostki pływające.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
geologia morza
geologia czwartorzędu

Global communication
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język angielski

Studia z wykładowym językiem angielskim mają na celu połączenie humanistycznej

wiedzy ogólnej, w tym szczególnie zakresu komunikacji globalnej, transkulturowej, a także

ekonomicznej, prawnej, korporacyjnej z praktycznymi umiejętnościami językowym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Gospodarka nieruchomościami
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent kierunku jest przygotowany do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie

wyceny nieruchomości oraz uzyskania licencji „Pośrednika w obrocie nieruchomościami

Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości” i/lub „Zarządcy nieruchomości Polskiej

Federacji Rynku Nieruchomości”. Znajdują zatrudnienie w urzędach oraz innych instytucjach

państwowych i samorządowych, a także firmach prywatnych, których działalność jest

związana z gospodarką nieruchomościami: wyceną, zarządzaniem i pośrednictwem.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Charakter modułowy

Gospodarka przestrzenna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent kierunku ma szansę stać się twórczym projektantem, wnikliwie obserwującym

i analizującym otaczającą go przestrzeń. Znaczna część zajęć polega na pracy z komputerem,

w tym z wykorzystaniem elektronicznych baz danych, systemów komputerowego wspomagania

projektowania CAD i systemów informacji geograficznej GIS. Wykłady i ćwiczenia

uzupełniają zajęcia terenowe w kraju i za granicą, które pozwalają na dostosowanie treści

nauczania do indywidualnych zainteresowań studenta.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Historia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studenci mają możliwość zapoznania się z podstawowymi elementami warsztatu historyka,

nabywają wiedzę z historii politycznej, społecznej i gospodarczej z podziałem na poszczególne

epoki historyczne. W trakcie studiów można wybrać specjalności: archiwistyka

i nauczycielska.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Archiwistyka
Nauczycielska

Historia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Dzięki studiom historycznym drugiego stopnia absolwent rozszerza umiejętności

i wiedzę uzyskaną na studiach pierwszego poziomu w zakresie ogólnego wykształcenia

humanistycznego i wiedzy merytorycznej. Absolwent uzyskuje gruntowną wiedzę

w zakresie wybranej specjalności naukowej oraz wszechstronne umiejętności warsztatowe.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Informatyka i ekonometria
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Stały wzrost ilości danych wymaga znajomości technologii IT w zakresie ich przetwarzania

i przesyłania. Analiza procesów ekonomicznych jest możliwa dzięki wykorzystaniu

metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Studia na kierunku

informatyka i ekonometria umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania,

finansów, rachunkowości, informatyki ekonomicznej oraz umiejętności praktycznych w obszarze

projektowania, programowania, wdrażania systemów informatycznych, administrowania

sieciami komputerowymi, stosowania technologii internetowych oraz wszechstronnych

biznesowych analiz statystycznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Analityk biznesowy IT
Metody ilościowe w biznesie

Informatyka i ekonometria
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Stały wzrost ilości danych wymaga znajomości technologii IT w zakresie ich przetwarzania

i przesyłania. Analiza procesów ekonomicznych jest możliwa dzięki wykorzystaniu

metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Studia na kierunku

informatyka i ekonometria umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania,

finansów, rachunkowości, informatyki ekonomicznej oraz umiejętności praktycznych w obszarze

projektowania, programowania, wdrażania systemów informatycznych, administrowania

sieciami komputerowymi, stosowania technologii internetowych oraz wszechstronnych

biznesowych analiz statystycznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Analityk biznesowy IT
Metody ilościowe w biznesie

Informatyka i ekonomia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie

projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych w organizacjach

gospodarczych i administracyjnych oraz definiowania strategii ich informatyzacji.

Treści kształcenia obejmują metody ekonometrii dynamicznej i finansowej, metody aktuarialne,

analizę wielowymiarową oraz ekonomię matematyczną. Rozbudowany jest również blok

przedmiotów informatycznych, obejmujący m.in. sieci komputerowe, inżynierię oprogramowania,

systemy informacyjne zarządzania oraz zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem.

Absolwenci kierunku informatyka i ekonometria posiadają umiejętności niezbędne

do pracy w działach analiz biznesowych, projektowania systemów informatycznych,

organizacji przetwarzania danych i administrowania bazami danych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
systemy informatyczne w przedsiębiorstwach
data mining w analizach ekonomicznych

Informatyka i ekonomia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie

projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych w organizacjach

gospodarczych i administracyjnych oraz definiowania strategii ich informatyzacji.

Treści kształcenia obejmują metody ekonometrii dynamicznej i finansowej, metody aktuarialne,

analizę wielowymiarową oraz ekonomię matematyczną. Rozbudowany jest również blok

przedmiotów informatycznych, obejmujący m.in. sieci komputerowe, inżynierię oprogramowania,

systemy informacyjne zarządzania oraz zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem.

Absolwenci kierunku informatyka i ekonometria posiadają umiejętności niezbędne

do pracy w działach analiz biznesowych, projektowania systemów informatycznych,

organizacji przetwarzania danych i administrowania bazami danych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
systemy informatyczne w przedsiębiorstwach
data mining w analizach ekonomicznych

Informatyka w Biznesie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów na tym kierunku to połączenie dwóch bardzo cenionych przez

pracodawców obszarów kompetencyjnych.

Studiujący może wykształcić zarówno umiejętności informatyczne, jak i zdobyć wiedzę ekonomiczną

pozwalającą na analizę otaczającego nas świecie pod kątem identyfikacji potrzeb

w celu tworzenia i dostarczania produktów zadowalających klientów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Programowanie aplikacji biznesowych
Internet i media społecznościowe w biznesie

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia umożliwiają szybką i efektywną naukę języka włoskiego, a także poznanie historii,

kultury, literatury i sztuki Włoch. Studiujący mogą pogłębić również swoją wiedzę

o chrześcijaństwie.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia mają na celu wykształcenie specjalistów w dziedzinach związanych z kulturą

i turystyką, posiadających umiejętność zarządzania procesami komunikacji i interakcji offline

i online między instytucjami zajmującymi się kulturą i turystyką, zarówno w wymiarze

regionalnym, jak i międzynarodowym. Szczególny nacisk zostaje położony na profesjonalne

przygotowanie lingwistyczne i kulturowe oraz rozwój kompetencji teoretycznych

i praktycznych, m.in. tłumaczeniowych i komunikacyjnych. W ramach programu ERASMUS

istnieje możliwość odbycia częściowych studiów zagranicznych (semestr) na uczelniach we

Włoszech (Bari, Triest, Mediolan, Florencja, Rzym, Katania i in.).

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
mediacja językowa
kultura i turystyka

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia mają na celu wykształcenie specjalistów w dziedzinach związanych z kulturą

i turystyką, posiadających umiejętność zarządzania procesami komunikacji i interakcji offline

i online między instytucjami zajmującymi się kulturą i turystyką, zarówno w wymiarze

regionalnym, jak i międzynarodowym. Szczególny nacisk zostaje położony na profesjonalne

przygotowanie lingwistyczne i kulturowe oraz rozwój kompetencji teoretycznych

i praktycznych, m.in. tłumaczeniowych i komunikacyjnych. W ramach programu ERASMUS

istnieje możliwość odbycia częściowych studiów zagranicznych (semestr) na uczelniach we

Włoszech (Bari, Triest, Mediolan, Florencja, Rzym, Katania i in.).

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
mediacja językowa
kultura i turystyka

Kierunek Ekonomiczno-prawny
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

To kierunek unikatowy w skali kraju, bo łączący w sobie elementy efektów kształcenia

realizowanych na kierunkach ekonomia, prawo i administracja.

Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej

wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji

zjawisk ekonomicznych i prawnych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Sektor prywatny
Sektor publiczny

Kognitywistyka komunikacji
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką o procesach

poznawczych.

Jej celem jest zrozumienie działania umysłu i jego zdolności – percepcji, pamięci, świadomości,

emocji, rozumowania, podejmowania decyzji, rozumienia języka itp. – a następnie

wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, np. podczas projektowania „przemawiających

do umysłu” stron internetowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Kognitywistyka komunikacji
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką o procesach

poznawczych.

Jej celem jest zrozumienie działania umysłu i jego zdolności – percepcji, pamięci,

świadomości, emocji, rozumowania, podejmowania decyzji, rozumienia języka itp. –

a następnie wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, np. podczas projektowania

„przemawiających do umysłu” stron internetowych.

Pokażemy Ci, jak przeprowadzić badanie okulograficzne (eyetrackingowe) oraz biometryczne,

a ich wyniki wykorzystywać w pracy zawodowej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Lingwistyka dla biznesu- tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studiujący mają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu kultury rosyjskiego i niemieckiego

obszaru językowego oraz doskonalenia umiejętności językowych, zarówno na poziomie

interkulturowej kompetencji komunikacyjnej, jak i na podstawowym poziomie kompetencji

translatorycznej, w odniesieniu do tekstów o charakterze ekonomicznym lub prawniczym.

Absolwenci przygotowani są do aktywnego uczestnictwa w sferze społeczno-gospodarczej,

a szczególnie do doskonalenia warsztatu tłumacza w zakresie przekładu pisemnego i ustnego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Przekład ekonomiczny
Przekład prawny i prawniczy

Logistyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na tym kierunku koncentrują się wokół zagadnień związanych z ekonomiką transportu,

polityką transportową (płaszczyzną krajowa i międzynarodowa) oraz z techniczno-

-ekonomicznymi aspektami funkcjonowania transportu morskiego, kolejowego

i lądowego. Studiujący zapoznaje się z m.in. logistyką w ujęciu makro i mikro, zarządzaniem

łańcuchami dostaw, gospodarką magazynową i transportem. Poznaje obszary wiedzy związane

z logistyczną obsługą klienta, logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, zarządzaniem

jakością w logistyce, ekologistyką oraz istotą podejścia procesowego i systemowego

w jednostkach gospodarczych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Logistyka w biznesie
Projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych
Transport międzynarodowy
Marketing usług logistycznych

Logistyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na tym kierunku koncentrują się wokół zagadnień związanych z ekonomiką transportu,

polityką transportową (płaszczyzną krajowa i międzynarodowa) oraz z techniczno-

-ekonomicznymi aspektami funkcjonowania transportu morskiego, kolejowego

i lądowego. Studiujący zapoznaje się z m.in. logistyką w ujęciu makro i mikro, zarządzaniem

łańcuchami dostaw, gospodarką magazynową i transportem. Poznaje obszary wiedzy związane

z logistyczną obsługą klienta, logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, zarządzaniem

jakością w logistyce, ekologistyką oraz istotą podejścia procesowego i systemowego

w jednostkach gospodarczych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Logistyka w biznesie
Projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych
Transport międzynarodowy
Marketing usług logistycznych

Logistyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Treści kształcenia obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem logistycznym,

projektowaniem systemów logistycznych oraz kształtowaniem relacji kosztowych

w jednostkach gospodarczych. Studenci uczą się: obsługi różnorodnych systemów

informatycznych sterujących logistyką, tworzenia analiz rynkowych, przeprowadzania

audytów logistycznych, a także usprawnienia łańcucha oraz sieci dostaw. Duża część zajęć

odbywa się w formie laboratoriów, podczas których wykorzystywana jest nowoczesna

infrastruktura, a także znane i powszechnie stosowane w praktyce systemy informatyczne.

Stosowane są również gry dydaktyczne pozwalające symulować sytuacje zbliżone do realiów

gospodarczych, rozwijające umiejętności działania pod presją czasu oraz w warunkach

ryzyka.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
logistyka międzynarodowa
logistyka w biznesie
marketing międzynarodowy w logistyce
menedżer łańcuchów dostaw
systemy transportowe i logistyczne

Logistyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Treści kształcenia obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem logistycznym,

projektowaniem systemów logistycznych oraz kształtowaniem relacji kosztowych

w jednostkach gospodarczych. Studenci uczą się: obsługi różnorodnych systemów

informatycznych sterujących logistyką, tworzenia analiz rynkowych, przeprowadzania

audytów logistycznych, a także usprawnienia łańcucha oraz sieci dostaw. Duża część zajęć

odbywa się w formie laboratoriów, podczas których wykorzystywana jest nowoczesna

infrastruktura, a także znane i powszechnie stosowane w praktyce systemy informatyczne.

Stosowane są również gry dydaktyczne pozwalające symulować sytuacje zbliżone do realiów

gospodarczych, rozwijające umiejętności działania pod presją czasu oraz w warunkach

ryzyka.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
logistyka międzynarodowa
logistyka w biznesie
marketing międzynarodowy w logistyce
menedżer łańcuchów dostaw
systemy transportowe i logistyczne

Logistyka studia inżynierskie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

W programie studiów znajdują się zagadnienia z zakresu sterowania przepływami informacji,

środkami finansowymi, zasobami ludzkimi oraz materialnymi jak i zagadnieniami

technicznymi z obszaru mechaniki, elektroniki czy robotyki. Specjalności inżynierskie przygotowano

mając na względzie praktyczny wymiar procesu kształcenia, prowadzonego

z wykorzystaniem laboratoriów, systemu ćwiczeń oraz praktyk zawodowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria transportu lądowego
Inżynieria systemów logistycznych
Inżynieria systemów energetycznych

Logistyka studia inżynierskie
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studenci kierunku są przygotowani do podejmowania wyzwań zawodowych w zakresie

logistyki, inżynierii produkcji oraz energetyki. Specjalność logistyka systemów

produkcyjnych ma na celu wykształcenie fachowców posiadających umiejętność planowania

i organizowania pracy produkcji (w szczególności przemysłowej), a także jej monitorowania

i kontroli.

Specjalność systemy dystrybucji energii ma na celu wykształcenie fachowców w zakresie

wdrażania, zarządzania oraz doskonalenia systemów energetycznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
logistyka systemów produkcyjnych
systemy dystrybucji energii

Management instytucji publicznych i public relations
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów przekazywana obejmuje zagadnienia z zakresu public relations, funkcjonowania

mediów, wystąpień publicznych, tworzenia materiałów reklamowych, sposobów

skutecznej autoprezentacji, rzecznictwa prasowego, retoryki i erystyki. Umiejętność skutecznego

komunikowania się z otoczeniem, jaką zyskuje nasz absolwent, znacząco zwiększa

szanse na nowoczesnym rynku pracy.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
doradztwo wizerunkowe i public relations
funkcjonariusz publiczny

Management instytucji publicznych i public relations
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu public relations, funkcjonowania mediów,

wystąpień publicznych, tworzenia materiałów reklamowych, sposobów skutecznej

autoprezentacji, rzecznictwa prasowego, retoryki i erystyki. Umiejętność skutecznego

komunikowania się z otoczeniem, jaką zyskuje nasz absolwent, znacząco zwiększa szanse

na nowoczesnym rynku pracy.

Dzięki studiom na kierunku:

• poznasz instrumenty współczesnego PR-u, niezbędnego do budowania pozytywnego

wizerunku firmy i samego siebie,

• nauczysz się prowadzić działania PR w internecie oraz kampanie reklamowe i społeczne,

• zapoznasz się z analizą ekspercką aktywności medialnych,

• poznasz metody zarządzania organizacjami pozarządowymi.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
kreatywny PR
inżynieria organizacji pozarządowych

Matematyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów pozwala na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi

w dziedzinie matematyki i zaznajamia z jej aktualnymi zastosowaniami matematyki

w gospodarce oraz na kształtowanie takich umiejętności, jak: przeprowadzania rozumowań

matematycznych (dowodów), dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania

treści matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych

ilościowych, formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci

symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie. Absolwent jest kreatywny, samodzielny,

komunikatywny.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
teoria kodowania
zastosowania matematyki
nauczycielska

Matematyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów pozwala na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi

w dziedzinie matematyki i zaznajamia z jej aktualnymi zastosowaniami matematyki

w gospodarce oraz na kształtowanie takich umiejętności, jak: przeprowadzania rozumowań

matematycznych (dowodów), dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania

treści matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych

ilościowych, formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci

symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie. Absolwent jest kreatywny, samodzielny,

komunikatywny.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
teoria kodowania
zastosowania matematyki
nauczycielska

Matematyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Program studiów pozwala na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi

w dziedzinie matematyki i zaznajamia z jej aktualnymi zastosowaniami w gospodarce oraz

na kształtowanie takich umiejętności, jak: przeprowadzania rozumowań matematycznych

(dowodów), dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych

w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, formułowania

problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich

analizę i rozwiązanie. Absolwent jest kreatywny, samodzielny, komunikatywny.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
zastosowania matematyki
teoria kodowania
nauczycielska

Matematyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Program studiów pozwala na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi

w dziedzinie matematyki i zaznajamia z jej aktualnymi zastosowaniami w gospodarce oraz

na kształtowanie takich umiejętności, jak: przeprowadzania rozumowań matematycznych

(dowodów), dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych

w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, formułowania

problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich

analizę i rozwiązanie. Absolwent jest kreatywny, samodzielny, komunikatywny.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
zastosowania matematyki
teoria kodowania
nauczycielska

Media i cywilizacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek media i cywilizacja daje unikatową możliwość połączenia wiedzy i umiejętności

dotyczących współczesnych mediów, niezbędnych do poznawania i rozumienia zasad

i form wymiany myśli oraz informacji, z uwzględnieniem specyfiki cywilizacyjnej w wymiarach

– globalnym, lokalnym i indywidualnym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Public relations w mediach współczesnych
Archiwistyka

Mediacja międzykulturowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy o sytuacji i zmianach zachodzących

w nowoczesnych społeczeństwach, pozwalają na zdobycie umiejętności rozpoznawania

problemów i wyzwania, jakie niosą ze sobą wielokulturowość, zróżnicowania etniczne

i religijne oraz migracje. Studiujący nauczyć się może podstaw języka arabskiego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Menedżer dziedzictwa kultorowego
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie

wykorzystania nowatorskich metod w wypracowaniu i wdrożeniu kierunków związanych

z ochroną, promocją, zarządzaniem i ekonomicznym wykorzystaniem potencjału

dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Przekazujemy odpowiednią dawkę wiedzy

historycznej, społecznej, prawnej i ekonomicznej – dbamy o wszechstronne poszerzenie

horyzontów studentów naszego kierunku.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
dziedzictwo kulturowe w turystyce
muzealnictwo

Mikrobiologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii ogólnej,

oparte na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw

oraz nabycie umiejętności objaśniania mechanizmów leżących u podstaw procesów biologicznych

mikroorganizmów, przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów

poznawczych obejmujących podstawowe procesy biologiczne, fizyki i reguł chemicznych.

Absolwent ma umiejętności interpretowania i opisywania zjawisk biologicznych zachodzących

na poziomie mikroorganizmów na podstawie prowadzonych samodzielnie

i w zespole badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych, z uwzględnieniem

aspektów etycznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Mikrobiologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii ogólnej,

oparte na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw

oraz nabycie umiejętności objaśniania mechanizmów leżących u podstaw procesów biologicznych

mikroorganizmów, przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów

poznawczych obejmujących podstawowe procesy biologiczne, fizyki i reguł chemicznych.

Absolwent posiada umiejętności interpretowania i opisywania zjawisk biologicznych

zachodzących na poziomie mikroorganizmów na podstawie prowadzonych samodzielnie

i w zespole badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych, z uwzględnieniem

aspektów etycznych. Znaczną część programu dydaktycznego stanowią zajęcia praktyczne

w pracowniach specjalistycznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Nauki o Polityce
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów przygotowany został przez doświadczoną kadrę dla osób zainteresowanych

życiem politycznym. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą, np. Centrum Edukacji

i Negocjacji Kryzysowej i Laboratorium Zarządzania Kryzysowego i Politologii Stosowanej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
doradztwo polityczne
komunikacja międzykulturowa
marketing w administracji i polityce
administrowanie instytucjami polityki społecznej

Nauki o Polityce
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Program studiów przygotowany został przez doświadczoną kadrę dla osób zainteresowanych

życiem politycznym. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą, np. Centrum Edukacji

i Negocjacji Kryzysowej i Laboratorium Zarządzania Kryzysowego i Politologii Stosowanej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
doradztwo polityczne
komunikacja międzykulturowa
marketing w administracji i polityce
administrowanie instytucjami polityki społecznej

Nauki o polityce
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Program studiów przygotowany został przez doświadczoną kadrę dla osób zainteresowanych

życiem politycznym. Specjalności drugiego stopnia koncentrują się na relacji polityki

z otoczeniem, zwłaszcza związanymi z mediami i obiegiem informacji. W trakcie zajęć

studenci uczą się: prowadzenia kampanii i komunikowania się z mediami, tworzenia ekspertyz

dla poszczególnych instytucji oraz funkcjonowania w organizacjach politycznych, także

międzynarodowych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
medioznawstwo
pozyskiwanie i ochrona informacji
lobbing i doradztwo międzynarodowe
bezpieczeństwo państwa
zarządzanie organizacjami międzynarodowymi

Nauki o polityce
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Program studiów przygotowany został przez doświadczoną kadrę dla osób zainteresowanych

życiem politycznym. Specjalności drugiego stopnia koncentrują się na relacji polityki

z otoczeniem, zwłaszcza związanymi z mediami i obiegiem informacji. W trakcie zajęć

studenci uczą się: prowadzenia kampanii i komunikowania się z mediami, tworzenia ekspertyz

dla poszczególnych instytucji oraz funkcjonowania w organizacjach politycznych, także

międzynarodowych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
medioznawstwo
pozyskiwanie i ochrona informacji
lobbing i doradztwo międzynarodowe
bezpieczeństwo państwa
zarządzanie organizacjami międzynarodowymi

Oceanografia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Morza i oceany wciąż skrywają wiele tajemnic, których rozwiązanie wymaga opanowania

współczesnej wiedzy na temat wielorakich zjawisk i procesów związanych m.in. ze specyfiką

kształtowania podmorskich surowców mineralnych, funkcjonowaniem organizmów

biologicznych oraz ochroną środowiska morskiego. Student ma możliwość uzyskania

interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk

o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu, np. analizy zjawisk

i procesów dokonujących się w środowisku morskim oraz wpływu człowieka na to środowisko

Absolwent będzie przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej podczas zajęć

terenowych i praktyki zawodowej oraz posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu

problematyki oceanograficznej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
geologia morza
oceanografia fizyczna
oceanografia biologiczna

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Absolwent tego kierunku to specjalista z zakresu ochrony środowiska. Program studiów

zapewnia uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy o środowisku przyrodniczym

oraz umiejętności stosowania odpowiednich metod oraz technologii inżynieryjnych

w rekultywacji i renaturyzacji obszarów zdegradowanych. Nasi studenci zyskują również

podstawową wiedzę z zakresu prawa oraz zarządzania i ekonomii środowiska, po obronie

pracy inżynierskiej otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

Absolwenci kierunku, po obronie pracy inżynierskiej, uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent tego kierunku jest specjalistą z zakresu ochrony środowiska. Program studiów

zapewnia uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz

umiejętności stosowania odpowiednich metod oraz technologii inżynieryjnych w rekultywacji

i renaturyzacji obszarów zdegradowanych.

Ponadto zdobędziesz gruntowną wiedzę o sposobach inwentaryzacji zasobów przyrodniczych,

instrumentach i metodach monitoringu środowiska przyrodniczego, a także wiedzę

z zakresu prawa oraz zarządzania i ekonomii środowiska.

Absolwenci kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego uzyskują tytuł magistra

inżyniera.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Optyka Okularowa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia umożliwiają poznanie tajników pracy optyka okularowego i przygotowują do pracy

w firmach, które wytwarzają, naprawiają lub świadczą usługi związane z urządzeniami

optycznymi. Studenci nabywają wiedzę z obszaru optyki geometrycznej i falowej, anatomii

i fizjologii oka oraz podstaw optometrii.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej,

historycznofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia

społecznokulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz

kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem

diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie

praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Absolwent to

osoba przygotowana do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych,

resocjalizacyjnych w zróżnicowanych instytucjach i w lokalnych układach funkcjonalnych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej,

historycznofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia

społecznokulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz

kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem

diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie

praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Absolwent to

osoba przygotowana do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych,

resocjalizacyjnych w zróżnicowanych instytucjach i w lokalnych układach funkcjonalnych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Pedagogika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej,

historycznofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społecznokulturowego

kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania

własnego rozwoju zawodowego. Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji

społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia

swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego

warsztatu metodycznego. Ponadto uczą się: opracowywania diagnoz i prognoz pedagogicznych,

konstruowania projektów własnych badań oraz opracowywania i wdrażania indywidualnych

planów i programów interwencji pedagogicznej, a także wprowadzania w życie idei

wychowawczych oraz badania ich skuteczności.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
pedagogika szkolna z elementami socjoterapii

Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej,

historycznofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społecznokulturowego

kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania

własnego rozwoju zawodowego. Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji

społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia

swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego

warsztatu metodycznego. Ponadto uczą się: opracowywania diagnoz i prognoz pedagogicznych,

konstruowania projektów własnych badań oraz opracowywania i wdrażania indywidualnych

planów i programów interwencji pedagogicznej, a także wprowadzania w życie idei

wychowawczych oraz badania ich skuteczności.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
pedagogika szkolna z elementami socjoterapii

Pedagogika (profil praktyczny)
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do wychowania dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym, pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju,

w tym również w obszarze działalności artystycznej. Szczególnie ważne jest przygotowanie

studenta do prowadzenia zajęć artystycznych: plastycznych i muzycznych, ponieważ są

one niezwykle istotne w rozwoju dziecka.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną

Pedagogika (profil praktyczny)
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do wychowania dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym, pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju,

w tym również w obszarze działalności artystycznej. Szczególnie ważne jest przygotowanie

studenta do prowadzenia zajęć artystycznych: plastycznych i muzycznych, ponieważ są

one niezwykle istotne w rozwoju dziecka.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólno-pedagogicznej, historycznofilozoficznej,

socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społecznokulturowego

kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania

własnego rozwoju zawodowego oraz samorealizacji w działalności artystycznej.

Student może zdobyć umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem

diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie

praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego i artystycznego.

Absolwent jest przygotowany do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań szkoły

podstawowej w zakresie kształcenia zintegrowanego w edukacji wczesnoszkolnej oraz

przedszkola w zakresie wychowania przedszkolnego.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
rozszerzona edukacja artystyczna
pedagogika małego dziecka

Pedagogika przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólno-pedagogicznej, historycznofilozoficznej,

socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społecznokulturowego

kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania

własnego rozwoju zawodowego oraz samorealizacji w działalności artystycznej.

Student może zdobyć umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem

diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie

praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego i artystycznego.

Absolwent jest przygotowany do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań szkoły

podstawowej w zakresie kształcenia zintegrowanego w edukacji wczesnoszkolnej oraz

przedszkola w zakresie wychowania przedszkolnego.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
rozszerzona edukacja artystyczna
pedagogika małego dziecka

Pedagogika Specjalna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej

o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami

w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin. W toku studiów studenci poznają

adekwatnie do wybranej specjalności metody pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową,

z dysfunkcją wzroku, z wadą słuchu.

Specjalności a perspektywy zawodowe:

Edukacja integracyjna i włączająca – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacje do pracy

na stanowisku pedagoga specjalnego z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach

integracyjnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacji

zawodowych do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; studenci

poznają modele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (z elementami diagnozy w zakresie:

motoryki, rozwoju mowy i języka, usprawniania słuchu oraz widzenia), metody terapii małego

dziecka z niepełnosprawnością oraz zasady konstruowania indywidualnych programów

wspomagania rozwoju małego dziecka.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
edukacja integracyjna i włączająca
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pedagogika specjalna
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej

o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami

w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin. W toku studiów studenci poznają

adekwatnie do wybranej specjalności metody pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową,

z dysfunkcją wzroku, z wadą słuchu.

Specjalności a perspektywy zawodowe:

Edukacja integracyjna i włączająca – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacje do pracy

na stanowisku pedagoga specjalnego z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach

integracyjnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacji

zawodowych do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; studenci

poznają modele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (z elementami diagnozy w zakresie:

motoryki, rozwoju mowy i języka, usprawniania słuchu oraz widzenia), metody terapii małego

dziecka z niepełnosprawnością oraz zasady konstruowania indywidualnych programów

wspomagania rozwoju małego dziecka.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
edukacja integracyjna i włączająca
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pedagogika Specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej

o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami

w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin.

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną

i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia,

wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Pedagogika Specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej

o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami

w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin.

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną

i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia,

wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
pedagogika lecznicza i terapeutyczna
edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Praca Socjalna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

To kierunek dla osób z pasją niesienia pomocy innym ludziom. Program studiów zapewnia

zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, filozofii, psychologii, pedagogiki, prawa i ekonomii,

umożliwiającej analizę procesów społecznych oraz poznanie uwarunkowań funkcjonowania

człowieka w środowisku. Umożliwia identyfikację potrzeb jednostki i profesjonalne wspieranie

jej indywidualnego rozwoju. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach pomocowych

na terenie całego województwa.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Praca Socjalna
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

To kierunek dla osób z pasją niesienia pomocy innym ludziom. Program studiów zapewnia

zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, filozofii, psychologii, pedagogiki, prawa i ekonomii,

umożliwiającej analizę procesów społecznych oraz poznanie uwarunkowań funkcjonowania

człowieka w środowisku. Umożliwia identyfikację potrzeb jednostki i profesjonalne wspieranie

jej indywidualnego rozwoju. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach pomocowych

na terenie całego województwa.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Praca Socjalna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

To kierunek dla osób z pasją niesienia pomocy innym ludziom. Program studiów zapewnia

zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, filozofii, psychologii, pedagogiki, prawa i ekonomii,

umożliwiającej analizę procesów społecznych oraz poznanie uwarunkowań funkcjonowania

człowieka w środowisku. Umożliwia identyfikację potrzeb jednostki i profesjonalne wspieranie

jej indywidualnego rozwoju. Kształcenie obejmuje moduły podstawowe i kierunkowe

przygotowujące do pracy socjalnej z rodziną, społecznością lokalną oraz osobami starszymi.

Przygotowuje do aktywności zawodowej w obszarze pomocy społecznej. Studenci uczą się

wsparcia prawidłowego rozwoju człowieka w różnych obszarach jego aktywności i zaburzeń

jego rozwoju o strategiach interwencji kryzysowej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Praca Socjalna
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

To kierunek dla osób z pasją niesienia pomocy innym ludziom. Program studiów zapewnia

zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, filozofii, psychologii, pedagogiki, prawa i ekonomii,

umożliwiającej analizę procesów społecznych oraz poznanie uwarunkowań funkcjonowania

człowieka w środowisku. Umożliwia identyfikację potrzeb jednostki i profesjonalne wspieranie

jej indywidualnego rozwoju. Kształcenie obejmuje moduły podstawowe i kierunkowe

przygotowujące do pracy socjalnej z rodziną, społecznością lokalną oraz osobami starszymi.

Przygotowuje do aktywności zawodowej w obszarze pomocy społecznej. Studenci uczą się

wsparcia prawidłowego rozwoju człowieka w różnych obszarach jego aktywności i zaburzeń

jego rozwoju o strategiach interwencji kryzysowej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia mają charakter wszechstronny i obejmują kilka bloków tematycznych, wybieranych

przez studenta, poszerzających wiedzę z przedmiotów podstawowych i kierunkowych,

a zarazem profilują w wybranym kierunku przyszłej działalności zawodowej.

W programie kształcenia przewidziano moduły przedmiotów w zakresie: prawa konstytucyjnego,

prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa finansowego oraz

prawa międzynarodowego.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia mają charakter wszechstronny i obejmują kilka bloków tematycznych, wybieranych

przez studenta, poszerzających wiedzę z przedmiotów podstawowych i kierunkowych,

a zarazem profilują w wybranym kierunku przyszłej działalności zawodowej.

W programie kształcenia przewidziano moduły przedmiotów w zakresie: prawa konstytucyjnego,

prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa finansowego oraz

prawa międzynarodowego.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


prawo internetu i ochrony informacji
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


prawo medyczne
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


prawo służb mundurowych
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Przedsiębiorczość i inwestycje
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Treści kształcenia na kierunku obejmują zagadnienia z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu

i pokrewnych dyscyplin. Studenci mają okazję rozwijać umiejętności praktyczne

w obszarze prowadzenia małego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego czy

realizowania kariery lokalnego lidera – kreatora przedsięwzięć gospodarczych i inicjatyw

podejmowanych w lokalnej społeczności.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inwestycje w przedsiębiorskie
Innowacje w przedsiębiorstwie

Przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Język rosyjski jest jednym z sześciu języków kongresowych, językiem organizacji międzynarodowych,

w tym ONZ i UNESCO. Włada nim kilkaset milionów ludzi. Studia zapewniają

opanowanie języka rosyjskiego na poziomie C1+ oraz drugiego języka obcego na poziomie

B2. Kształcą umiejętności tłumaczenia z języka rosyjskiego na polski i odwrotnie w zakresie

komunikacji ekonomicznej, prawnej i sądowej, korespondencji oficjalnej i tekstów użytkowych.

Absolwenci posiadają także wiedzę o zjawisku dwujęzyczności w przekładzie, literaturze,

akwizycji języka i lingwistyce porównawczej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Psychologia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Program pięcioletnich studiów obejmuje wiedzę z zakresu procesów poznawczych, emocji

i motywacji, osobowości, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej,

psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia, psychometrii, diagnozy psychologicznej,

pomocy psychologicznej oraz psychopatologii.

Na roku IV i V odbywają się głównie zajęcia specjalizacyjne o charakterze praktycznym

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
psychologia społeczna
psychologia kliniczna

Public Management
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia na kierunku public management dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej

dotyczącej istoty i problemów funkcjonowania jednostek sektora publicznego,

społecznego i non profit. Studia te rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy na

stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w jednostkach administracji państwowej

i samorządowej różnych szczebli, organizacjach pozarządowych, wszelkiego typu

stowarzyszeniach i fundacjach mających na celu promocję edukacji czy kształtowanie

wizerunku danego miasta lub regionu. Studiowanie na kierunku sprzyja rozwojowi aktywnych

postaw w sferze pracy indywidualnej i zespołowej, wspiera kreatywność i rozwija zdolność

do konstruktywnego prezentowania własnych opinii. Dodatkowe atuty tego kierunku to

możliwość rozwijania kompetencji językowych, m.in. w zakresie fachowego słownictwa, co

jest bardzo pożądane na rynku pracy, oraz okazja do nawiązania ciekawych znajomości

i pracy nad wspólnymi projektami ze studentami z wymiany międzynarodowej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
1950.00 PLN / semestr

Pliki do pobrania


Rynek Nieruchomości
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Rzetelna informacja o zjawiskach zachodzących na rynku nieruchomości coraz częściej

jest postrzegana jako istotny element wiedzy o gospodarce. Studenci kierunku rynek

nieruchomości zdobywają wiedzę i umiejętności oraz podejmowanie odpowiednich decyzji

w ramach szacowania zarządzania i obrotu nieruchomościami adekwatnie do sytuacji

z punktu widzenia jednostki funkcjonującej na rynku.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Social Sciences
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język angielski

Social Sciences jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim. 

Program studiów pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy ale także na kształtowanie osobowości oraz umiejętności komunikacji. Student ma możliwość zdobycia wiedzy z socjologii, poszerzonej o podstawy nauk społecznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Socjologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Student ma możliwość zdobycia wiedzy z socjologii, poszerzonej o podstawy nauk

społecznych, filozofii, kulturoznawstwa, etyki, historii i innych dyscyplin pokrewnych,

co pozwala na przeprowadzenie samodzielnej analizy procesów, mechanizmów i struktur

życia społecznego. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania socjologiczne. Nabywa

umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu, w tym pracy zespołowej, z zachowaniem

zasad etycznych i prawnych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
socjologia zdrowia
socjologia kultury
socjologia stosowana

Socjologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Student ma możliwość zdobycia wiedzy z socjologii, poszerzonej o podstawy nauk

społecznych, filozofii, kulturoznawstwa, etyki, historii i innych dyscyplin pokrewnych, co

pozwala na przeprowadzenie samodzielnej analizy procesów, mechanizmów i struktur

życia społecznego. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania socjologiczne. Nabywa

umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu, w tym pracy zespołowej, z zachowaniem

zasad etycznych i prawnych. Ponadto poznaje metody posługiwania się technologiami informacyjnymi

na poziomie Eurpean Driving Licence oraz wykonywania analiz statystycznych

w pakiecie SPSS lub równorzędnym.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
badania społeczne (polityka, kultura, rynek)
koordynator i doradca rodziny
socjologia organizacji i zarządzania

Socjotechnika i oddziaływanie społeczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek socjotechnika i oddziaływanie społeczne daje unikatową możliwość profesjonalnego przygotowania do rozpoznawania, analizowania i tworzenia przekazów socjotechnicznych oraz projektów oddziaływania społecznego. Absolwent kierunku posiada wiedzę z wielu dyscyplin z obszaru nauk społecznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Stosunki międzynarodowe
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studiujący zapoznaje się z podstawowymi elementami warsztatu naukowego z zakresu

stosunków międzynarodowych. Taka wiedza pozwala na samodzielną analizę faktów z przeszłości

jak i bieżących światowych wydarzeń, nie tylko politycznych. W programie szczególną

uwagę poświęcono na zapoznawanie się z podstawowymi pojęciami i rozumieniu zagadnień

z obszaru: prawa, ekonomii, demografii i statystyki, nauce o państwie oraz historii stosunków

międzynarodowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Studia nad organizacjami pozarządowym
Stosunki międzynarodowe w krajach Południa
Dyplomacja i służba zagraniczna
Studia pozaeuropejskie
Studia brytyjskie i amerykańskie

Stosunki międzynarodowe
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studiujący zapoznają się z podstawowymi elementami warsztatu naukowego z zakresu

stosunków międzynarodowych. Taka wiedza pozwala na samodzielną analizę faktów

z przeszłości i bieżących światowych wydarzeń, nie tylko politycznych. W programie

szczególną uwagę poświęcono na zapoznawanie się z podstawowymi pojęciami i rozumieniu

zagadnień z obszarów: prawa, ekonomii, demografii i statystyki, nauce o państwie oraz

historii stosunków międzynarodowych. Ponadto poznają korzenie i współczesność polskiej

polityki zagranicznej oraz kulturowe i cywilizacyjne korzenie współczesnej historii, dyplomacji

oraz bieżących problemów Polski i świata.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
regiony, subregiony, pogranicza
gospodarka światowa i handel międzynarodowy
komunikacja i lobbing

Studia nad wojna i wojskowością
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studiujący mają możliwość uzyskania podstawowej wiedzy o dziejach wojska i wojskowości,

a także konfliktach militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, historycznym

i współczesnym. Ma również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem wojska i problematyki

wojennej, z uwzględnieniem skutków i konsekwencji działań wojennych. W programie

uwzględniono również miejsca tradycji związane z polityką historyczną państwa, jak również

ich wpływ na działania organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Studia nad wojną i wojskowością
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studiujący mają możliwość uzyskania wiedzy o dziejach wojska i wojskowości,

a także konfliktach militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, historycznym

i współczesnym. Mają również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem wojska

i problematyki wojennej, z uwzględnieniem skutków i konsekwencji działań wojennych.

W programie uwzględniono również miejsca tradycji związane z polityką historyczną

państwa, jak również ich wpływ na działania organizacji pozarządowych i podmiotów

gospodarczych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
obrona terytorialna
militarystyka współczesna
dzieje wojen i wojskowości

Studia Pisarskie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem studiów jest przygotowanie do zawodu literata i prowadzenia twórczej aktywności

w sferze kultury artystycznej i medialnej. Studiujący zdobyć mogą wiedzę na temat procesu

twórczego, literatury współczesnej, różnorakich form wypowiedzi literackich i paraliterackich

oraz instytucji literackich, jak również pozyskać umiejętności interpretacji tekstu oraz

wypowiadania się w formach literackich i paraliterackich. Studia przygotowują do aktywnego

uczestnictwa w sferze publicznej, a szczególnie we współczesnym życiu literackim

i kulturalnym, z uwzględnieniem obszaru nowych mediów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Formy nowomedialne
Praktyki (auto) biograficzne
Proza popularna i popkulturowa
Kryminał
Podróżopisarstwo
Fantastyka.

studia pisarskie
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Teologia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

To kierunek odpowiedni dla wszystkich, którzy interesują się Biblią, chrześcijaństwem,

działalnością i nauką Kościoła oraz chcą głębiej zrozumieć sens życia człowieka.

Teologię studiują więc ci, którzy wstępują do wyższego seminarium duchownego lub zgromadzenia

zakonnego, ale także świeccy – kobiety i mężczyźni – którzy pragną pogłębić swoją

wiarę i wiedzę o Bogu, a chcieliby także umieć przekazywać ją innym.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
nauczycielska
ogólnoteologiczna

Turystyka i Rekreacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Turystyka i rekreacja to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej

i światowej gospodarki. Praca w tej branży wymaga nie tylko fachowej wiedzy

i doświadczenia, umiejętności organizatorskich, znajomości języków obcych, ale również

inwencji i umiejętności dostosowywania się do pojawiających się trendów i innowacji

na rynku.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Instruktor rekreacji ruchowej
Menedżer turystyki i podróży
Organizator eventów sportowych i turystycznych

Turystyka i Rekreacja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Turystyka i rekreacja to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej

i światowej gospodarki. Praca w tej branży wymaga nie tylko fachowej wiedzy

i doświadczenia, umiejętności organizatorskich, znajomości języków obcych, ale również

inwencji i umiejętności dostosowywania się do pojawiających się trendów i innowacji

na rynku.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Instruktor rekreacji ruchowej
Menedżer turystyki i podróży
Organizator eventów sportowych i turystycznych

Turystyka i rekreacja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja skoncentrowane jest na kwestiach

funkcjonowania i organizacji turystyki w Polsce i na świecie. Studenci uczą się m.in.:

przewidywania i kształtowania potrzeb współczesnego rynku turystycznego, kreowania

strategii rynkowych w turystyce, tworzenia oraz zarządzania produktem turystycznym

i rekreacyjnym, wykorzystania metod badań rynku turystycznego na potrzeby funkcjonowania

przedsiębiorstwa turystycznego oraz znajomości protokołu dyplomatycznego w biznesie

turystycznym.

W oparciu o dobre przygotowanie teoretyczne i dostosowane do profilu kształcenia

absolwenci posiadają umiejętności podejmowania decyzji, twórczego rozwiązywania

problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz współpracy

z ludźmi.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
biznes medical spa & wellness
biznes turystyczny
turystyka międzynarodowa

Turystyka i Rekreacja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja skoncentrowane jest na kwestiach

funkcjonowania i organizacji turystyki w Polsce i na świecie. Studenci uczą się m.in.:

przewidywania i kształtowania potrzeb współczesnego rynku turystycznego, kreowania

strategii rynkowych w turystyce, tworzenia oraz zarządzania produktem turystycznym

i rekreacyjnym, wykorzystania metod badań rynku turystycznego na potrzeby funkcjonowania

przedsiębiorstwa turystycznego oraz znajomości protokołu dyplomatycznego w biznesie

turystycznym.

W oparciu o dobre przygotowanie teoretyczne i dostosowane do profilu kształcenia

absolwenci posiadają umiejętności podejmowania decyzji, twórczego rozwiązywania

problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz współpracy

z ludźmi.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
biznes medical spa & wellness
biznes turystyczny
turystyka międzynarodowa

Wychowanie Fizyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej

i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Zajęcia dydaktyczne

prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz naukowców z dziedziny nauk

o kulturze fizycznej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska

Wychowanie Fizyczne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej

i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Zajęcia dydaktyczne

prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz naukowców z dziedziny nauk

o kulturze fizycznej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska

Wychowanie Fizyczne
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią aktywność fizyczną i zdrowy styl

życia. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej

i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone

są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz naukowców z dziedziny nauk o kulturze

fizycznej.

Studia na kierunku:

• przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej i wychowawczej,

• wyposażają w praktyczne umiejętności organizowania aktywnych form czasu wolnego

dzieci, młodzieży, osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych,

• uczą organizowania imprez sportowo- rekreacyjnych, festynów i eventów.

Wszystkich studentów obowiązuje specjalność nauczycielska dająca uprawnienia nauczyciela

wychowania fizycznego.

Ponadto realizowane są (do wyboru) dwa moduły: aktywność fizyczna osób w starszym

wieku oraz aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
nauczycielska

Wychowanie Fizyczne
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią aktywność fizyczną i zdrowy styl

życia. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej

i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone

są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz naukowców z dziedziny nauk o kulturze

fizycznej.

Studia na kierunku:

• przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej i wychowawczej,

• wyposażają w praktyczne umiejętności organizowania aktywnych form czasu wolnego

dzieci, młodzieży, osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych,

• uczą organizowania imprez sportowo- rekreacyjnych, festynów i eventów.

Wszystkich studentów obowiązuje specjalność nauczycielska dająca uprawnienia nauczyciela

wychowania fizycznego.

Ponadto realizowane są (do wyboru) dwa moduły: aktywność fizyczna osób w starszym

wieku oraz aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
nauczycielska

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Kompetencje w biznesie
Tworzenie i rozwój kapitału ludzkiego w organizacji
Marketing
Zarządzanie biznesem

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Jednym z podstawowych warunków sukcesu w biznesie jest umiejętność podejmowania

właściwych decyzji – szybciej i trafniej niż robią to inni.

Studiujący zarządzanie stać się mogą menedżerami posługującymi się szeroką wiedzą

z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, posiadającymi również umiejętności

analityczne i techniczne w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych oraz ważnych

na stanowiskach kierowniczych – umiejętności interpersonalnych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Kompetencje w biznesie
Tworzenie i rozwój kapitału ludzkiego w organizacji
Marketing
Zarządzanie biznesem

Zarządzanie
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Zarządzanie ma zastosowanie w różnych dziedzinach naszego życia i wkracza obecnie

do wszystkich rodzajów działalności, zarówno biznesowej, jak i administracyjnej czy nonprofit.

Studia na kierunku zarządzanie dostarczają profesjonalnej wiedzy teoretycznej

i umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przygotowują

studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, a także do organizowania własnego biznesu

bez względu na przedmiot i rodzaj działalności, formę prawno-organizacyjną czy wielkość

firmy. Zakres kształcenia umożliwia rozwój kompetencji z zakresu zarządzania kadrami,

marketingiem, finansami, mediami, jakością i wiedzą w organizacjach.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
zarządzanie marketingowe
doskonalenie potencjału pracowników
zarządzanie projektami w praktyce
zarządzanie biznesem

Zarządzanie
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Zarządzanie ma zastosowanie w różnych dziedzinach naszego życia i wkracza obecnie

do wszystkich rodzajów działalności, zarówno biznesowej, jak i administracyjnej czy nonprofit.

Studia na kierunku zarządzanie dostarczają profesjonalnej wiedzy teoretycznej

i umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przygotowują

studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, a także do organizowania własnego biznesu

bez względu na przedmiot i rodzaj działalności, formę prawno-organizacyjną czy wielkość

firmy. Zakres kształcenia umożliwia rozwój kompetencji z zakresu zarządzania kadrami,

marketingiem, finansami, mediami, jakością i wiedzą w organizacjach.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
zarządzanie marketingowe
doskonalenie potencjału pracowników
zarządzanie projektami w praktyce
zarządzanie biznesem

Zdrowie Publiczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

To dynamicznie rozwijający się kierunek, umożliwiający studiującemu zapoznanie

się także ze sferą działań praktycznych. Program studiów uwzględnia konieczność

interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań, mających na celu

poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych

decyzji dotyczących zdrowia. W trakcie studiów przekazywana studentom jest

wiedza na temat głównych problemów zdrowotnych, ochrony zdrowia publicznego, ze

szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania biologicznych, środowiskowych,

demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia całej populacji.

W ramach specjalności realizowane są (do wyboru) dwa moduły: promocja zdrowia

w rodzinie i środowisku pracy oraz promocja zdrowia w państwach Unii Europejskiej

i na świecie.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
promocja zdrowia

Zdrowie Publiczne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

To dynamicznie rozwijający się kierunek, umożliwiający studiującemu zapoznanie

się także ze sferą działań praktycznych. Program studiów uwzględnia konieczność

interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań, mających na celu

poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych

decyzji dotyczących zdrowia. W trakcie studiów przekazywana studentom jest

wiedza na temat głównych problemów zdrowotnych, ochrony zdrowia publicznego, ze

szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania biologicznych, środowiskowych,

demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia całej populacji.

W ramach specjalności realizowane są (do wyboru) dwa moduły: promocja zdrowia

w rodzinie i środowisku pracy oraz promocja zdrowia w państwach Unii Europejskiej

i na świecie.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
promocja zdrowia

Zdrowie Publiczne
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

To dynamicznie rozwijający się kierunek, umożliwiający studiującemu zapoznanie się

także ze sferą działań praktycznych. Program studiów uwzględnia konieczność interdyscyplinarnego

podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań, mających na celu poprawę

stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących

zdrowia.

Studenci uczą się:

• prowadzenia zajęć ruchowych dla osób w różnym wieku dostosowanych do ich

indywidualnych potrzeb i z uwzględnieniem występujących dysfunkcji organizmu czy

niepełnosprawności,

• sprawowania opieki nad osobami w różnym wieku,

• stosowania technik i narzędzi prowadzenia działań edukacyjnych wpływających na

zdrowie psychosomatyczne osób zdrowych i chorych, a w konsekwencji podnoszących

ich jakość życia.

W ramach realizowanej specjalności: promotor i trener zdrowia realizowane są (do wyboru)

dwa moduły: (1) promocja zdrowia i profilaktyka populacji osób w różnym wieku, (2) aktywny

senior.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Promotor i Trener Zdrowia

Zdrowie Publiczne
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

To dynamicznie rozwijający się kierunek, umożliwiający studiującemu zapoznanie się

także ze sferą działań praktycznych. Program studiów uwzględnia konieczność interdyscyplinarnego

podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań, mających na celu poprawę

stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie efektywności podejmowanych decyzji dotyczących

zdrowia.

Studenci uczą się:

• prowadzenia zajęć ruchowych dla osób w różnym wieku dostosowanych do ich

indywidualnych potrzeb i z uwzględnieniem występujących dysfunkcji organizmu czy

niepełnosprawności,

• sprawowania opieki nad osobami w różnym wieku,

• stosowania technik i narzędzi prowadzenia działań edukacyjnych wpływających na

zdrowie psychosomatyczne osób zdrowych i chorych, a w konsekwencji podnoszących

ich jakość życia.

W ramach realizowanej specjalności: promotor i trener zdrowia realizowane są (do wyboru)

dwa moduły: (1) promocja zdrowia i profilaktyka populacji osób w różnym wieku, (2) aktywny

senior.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Promotor i Trener Zdrowia

Umów wizytę on-line!

Uniwersytet Szczeciński zaprasza do zarezerwowania terminu dla indywidualnej konsultacji.